ປະກັນຊີວິດເງິນຝາກ

 • ຄຸ້ມຄອງສອງເທົ່າຂອງຈຳນວນເງິນຝາກໃນບັນຊີຈາກກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ (ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດບໍ່ເກີນ 20 ລ້ານກີບ)
 • ຄຸ້ມຄອງໜຶ່ງເທົ່າຂອງຈຳນວນເງິນໃນບັນຊີຈາກກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດ / ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ (ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10 ລ້ານກີບ)

ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້

 • ສະຖາບັນການເງິນຈຸລາພາກແຫ່ງທຳອິດໃນລາວຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ
 • ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ກໍຄືລູກຄ້າທີ່ກູ້ຢືມເງິນກູ້ແບບເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ມອີກຄົນນື່ງ
 • ຜູ້ກູ້ຢືມ ສາມາດເລືອກເພີ່ມອີກຄົນນື່ງຈາກຊຳມາຊິກຄອບຄົວ: ຜົວ ຫຼືເມຍ, ພໍ່ແມ່, ລູກ, ອ້າຍນ້ອງ. ຍາດພີ່ນ້ອງແກ່ວດອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ ແມ່ນບໍອະນຸຍາດ
 • ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຕ້ອງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 6 ຫາ 60 ປີເທົ່ານັ້ນ
 • ປະກັນໄພຈະຈ່າຍເມື່ອຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຈາກໄປ (ຕາຍ)
 • ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະກັນໄພ: ວົງເງິນກູ້ເດີມ + ໜີ້ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ
 • ສັນຍາປະກັນໄພແມ່ນມີຜົນນັບແຕ່ມື້ປ່ອຍກູ້ຈົນຮອດມື້ສີ້ນສຸດຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້, ແມ້ແຕ່ໜີ້ຖືກຊຳລະກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງກໍຕາມ
 • ປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ແມ່ນພາກບັງຄັບສຳລັບທຸກຄົນທີ່ກູ້ຢືມປະເພດເງິນກູ້ເພື່ອພັດທະນາ
 • ສ່ວນປະເພດອື່ນໆແມ່ນບໍ່ມີປະກັນໄພ

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນ

 • ການເສຍຊີວິດຈາກເຫດການລຸ່ມນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ :-  ການຂ້າໂຕຕາຍ Suicide-  ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍາ  (ເຊັ່ນວ່າ ຄູ່ສົມລົດ ຂ້າຜູ້ໄດ້ຮັບປະກັນໄພເພື່ອຫວັງຜົນ).-  ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຫຼື ອາສາສະມັກ ແລະເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມ ຫຼື ກໍສາຍະກຳ.

  –  Terrorism ການກໍ່ການຮ້າຍ.

  –  ການລະເບີດ ຂອງລູກລະເບີດ ອາວຸດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ, ເຮັດວຽກໃນອຸມົງ, ໃຕ້ດິນ, ໃຕ້ນ້ຳ ແລະ ນຳໃຊ້ ວັດຖຸລະເບີດ.

  –  ສົງຄາມ (ປະກາດຫຼືບໍ່ປະກາດກໍຕາມ) ການຮຸກຮານ ຫຼື ການກະທໍາຂອງສັດຕູຕ່າງຊາດ ສົງຄາມກາງເມືອງ, ການປະຕິວັດ, ການກະບົດ, ການຈາລະຈົນ, ການນັດຢຸດງານ, ການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ເຖີງຂັ້ນລຸກຮື້ຂຶ້ນຕ້ານລັດຖະບານ.

  –  ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຫຼື ອາສາສະມັກ ແລະເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມ ຫຼື ກໍສາຍະກຳ.

  –  ອາວຸດນີວເຄຼຍ  ການແຜ່ລັງສີ,  ຫຼື ກຳມະຕະພາບລັງສີ ຈາກເຊື້ອເພີງນີວເຄຼຍ ຫຼື ຈາກນີວເຄຼຍອື່ນໆ ອັນເນື່ອງມາຈາກການໄໝ້ຂອງເຊື້ອເພີງນີວເຄຼຍ ແລະ ຈາກກຳມະວິທີອື່ນໆ ແຫ່ງການແຍກຕົວທາງນີວເຄຼຍ ເຊີ່ງດຳເນີນຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປ.

ແມ່ນໃຜຈະໄດ້ຮັບເງິນ?

 • ປົກກະຕິ ຜູ້ປະກັນທີ່2 ຈະເປັນຜູ້ຮັບເງິນ.
 • ຜູ້ຮັບເງິນປະກັນໄພເອີ້ນວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
 • ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຍັງບໍ່ທັນພົ້ນພາວະເດັກ, ເງິນປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຮັກສາໄວ້ໃຫ້.
 • ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ສຳມາຊິກໃນຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄກ້ຊິດຈະເປັນຜູ້ຮັບ.

ຄ່າທຳນຽມ: ຈະຖຶກຄິດໄລ່ຫຼາຍປານໃດ?

 • ອັດຕາຄິດໄລ່ແມ່ນ 0.175% ຕໍ່ເດືອນ ຫຼື 2.1% ຕໍ່ປີ
 • ຄ່າທຳນຽມຈະຖືກຫັກຈາກວົງເງິນກູ້ເລີຍ.
 • ຄ່າທຳນຽມແມ່ນຂຶ້ນກັບວົງເງິນ ແລະ ໄລຍະເວລາກູ້ ເຖີງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຜູ້ປະກັນຮ່ວມຄ່າທຳນຽມກໍຍັງເໝືອນເດີມ.