ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບບໍລິສັດ CROP ກ່ຽວກັບ Brand Refreshing ໄລຍະ 1 ແລະ ວາງແຜນວຽກຮ່ວມກັນໄລຍະ 2 ທີ່ກຸງເທບ, ປະເທດໄທ.
 On 23 November 2022 Mr. Somphone SISENGLATH CEO of EMI together with Management team had a knowledge exchanged with CROP STUDIO Company about Brand Refreshing 1 period and discuss about work plan for 2 period at Bangkok, Thailand.