ພາບບັນຍາກາດການເດີນທາງຂອງທີມງານ ທັດສະນະສຶກສາ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2022 ຜ່ານມາ.
A moment of the study tour team EMI at Oudomxay Province on 11-13 November 2022.