ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳທີມງານໜ່ວຍບໍລິການສີສັດຕະນາກ, ໜ່ວຍບໍລິການທຸລະຄົມ ແລະ ໜ່ວຍງານສິນເຊື່ອຫ້ອງການໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນການເປັນຄູຝຶກດີເດັ່ນ ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມປະຈຳປີ 2022.
 Congratulations to the staff team from Sisathtanak Unit, Thoulakhom Unit and HQ Credit Unit for receiving the Best Financial Education Trainer Award 2022.