ໃນວັນທີ 02 ພະຈິກ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ສຸດຈະຫຼິດ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນຝາກ ຈຳນວນ 748.730 ກີບ ເຊິ່ງເປັນລູກຄ້າຢູ່ບ້ານນາເຄືອ, ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ.
On 02 November 2022 Mr. Soutchalith XAYAVONG Unit Manager give restitution of Microinsurance to the clients who was protected by saving insurance amount 748.730 kip at Nakhear Village, Viengkham District, Vientiane Province.