ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2022 ຜ່ານມາ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ສມກຈ ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ລົງຢ້ຽມຢາມໜ່ວຍບໍລິການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.