ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ ເພື່ອຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ ຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາ. On 17 October 2022 Mr. Somphone SISENGLATH CEO and Management team of EMI visited Oudomxay Ethnic Boarding School to monitoring about using manual of teaching for the Project on Social and Financial Education for Secondary School Level.#emimfi #ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#lifeskills #childrenempowerment #financialeducation