ໃນວັນທີ 12-13 ຕຸລາ 2022 ພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກິກຈະກຳເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນນາຝາຍ, ເມືອງປາກງຶ່ມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນບໍ່ນາງົວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ, ການວາງແຜນ, ການຕັ້ງເປົ້າອາຊີບໃນຝັນຂອງຕົນເອງ.

 On 12-13 October 2022 Marketing and Finacial Education Department conducted an activity to oriented financial education to the students at Nafay Secondary School, Parkgnuem District, Bornagnua Secondary School, Chanthaboury District, Vientiane Capital to educated the students understand about financial, planning, set the goal for their dream job.

#emimfi #ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#Aflatoun #financialeducation #lifeskills

#childrenempowerment