ວັນທີ 06 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ເປມ ແກ້ວສຸພົນ ຫົວໜ້າຝ່າຍດຳເນີນງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບົດສະເໜີໂຄງການ “ການສະໜອງທຶນໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ສານເຄມີກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ” ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໂດຍ ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. On 06 October 2022 Mr. Pem KEOSOUPHONE Operation Manager attended the Validation Workshop Project Proposal Grant “Financing agrochemicals reduction and management (FARM) in Laos PDR” the workshop was conducted by Department of Agriculture at Crown Plaza Hotel, Vientiane Capital.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ