ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ຮອງອຳນວຍການ ແລະ ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຈາກ ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນດົງຄຳຊ້າງ. Deputy Director and HR Department of EMI give a certificate for the students from Academy of Economics and Finance.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ