ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2022 ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ປະຊຸມຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາ ຜ່ານໂຄງການ ອົງກອນທີ່ມີສະມັດທະນະສູງ (ເຮັດໜ້ອຍໄດ້ຫຼາຍ) ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະເມີນ ແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນອົງກອນ.
On 22 September 2022 EMI Management Team conducted meeting with consultants to present the High Performance Organization Project (HPO) and Oriented about Personal Development Plan (IDP) for EMI staff.