ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານ ລະດັບຜູ້ຈັດການ ນຳພາໂດຍທີ່ປຶກສາຈາກປະເທດໄທ ທ່ານອາຈານ ບຸນສືບ ປັນຍາ, ທ່ານອາຈານ ນະລືມົນ ຫານຈະເຣີນນະພູສິດ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ
ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້:
1.ອົງກອນທີມີສະມັດຖະນະສູງ HPO
2.Brand Refreshing ການປັງປຸງກາສິນຄ້າ
3.ແນະນຳການປະເມີນ IDP ຄືນໃຫມ່
On 23 September 2022 EMI Conducted training to the staff as manager level, the Training was trained by the consultants from Thailand Mr. Bounsueb PANYA, Ms. Naluemone HANCHANLEUNNAPHOUSITH together with Mr. Somphone SISENGLATH CEO of EMI
under the topic:
1. EMI High Performance Organization.
2. EMI Brand Refreshing.
3. Individuals Develelopment Plan.