ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ກຽງໄກ ອຸ່ນມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກວິໄຈ ສູນການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ.On 15 September 2022 Mr. Kiengkai OUNMANY the Manager of Research Department from SEAMEO Regional Centre visited and knowledge exchanged with EMI.

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ