ທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ກອງມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ລ້ອງອໍ້, ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
Miss. Vilayphone KONGMANIVONG Deputy Unit Manager together with EMI staff team conducted training on Financial Education to the clients at Longor Village, Xiengngeun District, Luanprabang Province to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.