ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ຈັນທະມຸງຄຸນ ຜູ້ຈັດການເຂດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວຽງມອນ ບຸນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ລົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ນ້ອງນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງວຽງຈັນ, ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າໃຈວຽກງານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ, ການວາງແຜນໃນອະນາຄົດທີ່ດີ. Ms Vilayvanh CHANTHAMOUNGKHOUN Area Manager and Ms Viengmone BOUNTHAVONGSA Deputy Unit Manager was conducted Orientation Financial Education to the students at Vientiane Province Ethnic Boarding School to support the students to understand with financial basic and planning for their future.

#emimfi #ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#lifeskills #Aflatoun #childrenempowerment