ທ່ານ ສຸດຈະຫຼິດ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ນາເຄືອ, ເມືອງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.  Mr. Soutchalith XAIYAVONG Unit Manager together with the staff team of EMI conducted training on Financial Education to the clients at Nakhuear Village, Viengkham District, Vientiane Province to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.

#emimfi #ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#lifeskills #financialeducation