ທ່ານ ອານຸສອນ ແພງວິໄຊ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ໜອງພົງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
 Mr. Anousone PHENGVIXAY Deputy Unit Manger together with the staff team of EMI conducted training on Financial Education to the clients at Nongphong Village, Thoulakhom District, Vientiane Province to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.