ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ກະກຽມອຸປະກອນ ປຶ້ມຄູ່ມື, ສື່ການຮຽນ-ການສອນສຳລັບຄູ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນນັກຮຽນຕົວຈິງພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສົ່ງເສີມວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາ.
EMI prepared the teaching manual, materials for teacher to use in teaching process under the Project on Social and Financial Education Training for Secondary School Level.