ໃນວັນທີ 24-25 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ວຽກງານປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຮ່ວມມືກັບສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການລາວ-ອິນເດຍ.

 On 24-25 August 2022 EMI staff was attended the Training on Training Of Trainer (TOT) Social and Financial Education at Lao-India Enterprenueship Development Center, this training was conducted by EMI and LIEDC. 

#emimfi

#ເອກພັດທະນາໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາການບໍລິການດ້ານການເງິນ

#childrenempowerment

#lifeskills