ໃນວັນທີ 14-18 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນ ຂອງອົງການ AFLATOUN ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັງຄົມ” ທີ່ເມືອງບາລີ, ປະເທດອິໂດເນເຊຍ.
ເຊິ່ງມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຈາກ 15 ປະເທດ ເພື່ອມາແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງພາຍໃນອົງກອນ ແລະ ວາງແຜນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ.
On 14-18 August, 2022 Management Team of EMI was attending the AFLATOUN ASIA REGIONAL MEETING the topic is ENERGIZING THE GLOBAL MOVEMENT FOR SOCIAL AND FINANCIAL EDUCATION in Bali, Indonesia.
The meeting had participants from 15 country’s to sharing the experience that what each organization practices and planning for expansion in the future.