ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ກອງມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການວິເຄາະຮຸ້ນດ້ວຍປັດໃຈພື້ນຖານ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທີ່ສະໂມສອນຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສາຂາພາກເໜືອ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
   Miss. Vilayphone KONGMANIVONG Vice Unit Manager was attending the training on The Fundamental Analysis on Stock, the training conducted by Bank of Lao PDR at conference room, Luangprabang Branch, Luangprabang Province.