ໃນວັນທີ 16-19 ສິງຫາ 2022 ຜ່ານມາ, ພະນັກງານບັນຊີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ບັນຊີ ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ ” ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ບ້ານຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
On 16-19 August 2022 the Accountants of EMI HQ was attending the training on Planning of Financial and Accounting for Managers at Bankng Institute, Khamhoung Village, Xaythany District, Vientiane Capital.