ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ປາກແວດ, ເມືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
EMI staff conducted training on Financial Education to the clients at Parkvaed Village, Xienggneun District, Luanprabang Province to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.