ທ່ານ ນາງ ວຽງມອນ ບຸນທະວົງສາ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ແກ່ວຄູນ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
Miss. Viengmone BOUNTHAVONGSA Deputy Unit Manager together with the staff team of EMI conducted training on Financial Education to the clients at Keokhoun Village, Vangvieng District, Vientiane Province to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.