ທ່ານ ນາງ ສີວອນ ແກ້ວບຸນຫົວ, ຫົວໜ້າສິນເຊື່ອ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ນາຂອບ, ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
 Miss. Sivone KEOBOUNHUAN Head Of Credit Officer together with the staff team of EMI conducted training on Financial Education to the clients at Nakhop Village, Feuang District, Vientiane Province to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.