ທ່ານ ສົມເພັດ ສອນວິລັດ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າບ້ານ ນ້ຳຕວນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການເງິນໃນຄົວເຮືອນ, ການວາງແຜນການເງິນເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.
Mr. Somphet SONVILATH the Unit Manger together with the staff team of EMI conducted training on Financial Education to the clients at Namtuan Village, Xayaboury District, Xayaboury Province to educated the financial management and able to manage househole economic, planning for the bright future.