ປາສົ້ມ, ປາແດກ, ປາແຫ້ງ ແມ່ນເປັນອາຫານປະເພດໜຶ່ງສູ່ສັງຄົມລາວ
ຮ້ານປຸງແຕ່ງຂາຍປາສົ້ມ (ນາງດາວ ສາຂາ2)
ສົນໃຈສັ່ງຊື້ໂທ: 020 5893 4786