ຂຽງ ແມ່ນອຸປະກອນສໍາລັບການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນຂອງທຸກຄົວເຮືອນຕ້ອງມີໄວ້, ເນື່ອງຈາກເປັນພັດສະດຸໄວ້ຄົວຊີ້ນ, ປາ, ປະເພດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ. ຫາກເບິ່ງໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ກໍ່ເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຈໍາເປັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງມີໄວ້ໃນເຮືອນຄົວຂອງເຮົາທຸກຄົນ.

ນອກຈາກຂຽງແລ້ວ ຍັງມີກະສວຍສຳລັບຕ່ຳຫູກ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນພື້ນບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາສິ້ນໄໝ, ເສື້ອໄໝ, ຜ້າໄໝ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ຫຼື ປະດັບບາງຊະນິດ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແມ່ນຜະລິດມາຈາກການຕໍ່າຫູກທໍໄໝທັງໝົດ.ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈຈຳນວນໜ້ອຍ ຫຼື ຈຳນວນຫຼາຍ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາປ້າ ທິບ, ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ບ້ານຂ້າມຊ້າງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂທ 030 9244 857.