ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ການນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ ສປປ ລາວ”.
ໂອກາດນີ້, ຜູ້ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຂຶ້ນແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການເງິນສີຂຽວ ເພື່ອນຳມາເປັນທິດທາງໃນການປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນອົງກອນ, ໂດຍມີ ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ທ່ານ ອິນທຣາຈິດ ວີເຈສິຣິວັດທະນາ ຫົວໜ້າທີມງານທີ່ປຶກສາໂຄງການ AFC ເປັນຄະນະປະທານໃນກອງປະຊຸມ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ມີບັນດາຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF, ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ, ບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ ເຂົ້າຮ່ວມ.