ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພິທັອບ ສີບຸນເຮືອງ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ ແລະ ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນນຳ ທ່ານອາຈານ ປະມວນ ເພັດທານີ CEO ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ.