ວັນທີ 3 ມີນາ 2022 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າຢູ່ສູນປະຊຸມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ.