ໃນວັນທີ 21-22 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງທີມ ສຳລັບຄະນະບໍລິຫານ ທີ່ນ້ຳປ່ຽນ ຢໍລະປາ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳພາໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທ່ານນາງ ບຸນຕາ ບູລົມ ຮອງອຳນວຍການ ເຊິ່ງໄດ້ລົງເລິກເຖິງປະສິດທິພາບຂອງການສື່ສານ, ການປະເມີນ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ.
 
 ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳ Feedback ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ມີການ Feedback ແຕ່ລະທ່ານ ວ່າຂໍ້ໃດເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ ແລະ ຍັງອີກຂໍ້ໄດ້ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຕໍ່ ເພື່ອໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມເປັນມືອາຊີບດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ກິດຈະກຳສຸດທ້າຍແມ່ນເປັນການເປີດໂຕໂຄງການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານສາມາດບໍລິຫານຄວາມຮູ້ແນວໃດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກັບຕົນເອງ ແລະ ອົງກອນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກິດຈະກຳ, ທ່ານອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ  ກໍ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງທີມງານທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍທາງສັງຄົມຂອງອົງກອນເຊັ່ນ: ການໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີເລີດ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີເລີດ, ການໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບແກ່ພະນັກງານ ແລະ ການສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໂດຍການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບລູກຄ້າແບບຍືນຍົງ.