ວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມາ, ຄະນະບໍລິຫານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຜ່ານລະບົບ Digital ເພື່ອເພີ່ມສ່ອງທາງໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ.