ພາບບັນຍາກາດ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
EMI picture and video of activity collection