✨ວົງເງິນກູ້ສູງສຸດ 5,000,000 ກີບ
✨ດອກເບ້ຍ 3,25%
✨ໄລຍະກູ້ຢືມສູງສຸດ 16 ເດືອນ
🎊ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມຊ່ອງທາງນີ້🎊
📱 Whatsapp: +856 20 59 999 039
📞ໂທ: 021 520520
ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າການບໍລິການດ້ານການເງິນ