ໃນວັນທີ 14/10/2021, ທ່ານ ອາຈານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ການນຳສະເໜີຜົນການສຶກສາ ຫົວຂໍ້: ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດເປັນໜີ້ສິນລົ້ນຕົວຂອງລູກຄ້າ ສໍາລັບຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານທາງລະບົບ Online. ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ; ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາແບບເອກະລາດ (ADA) ແລະ ອົງການຮ່ວມມືພັດທະນາແຫ່ງລຸກຊຳບວກ (LuxDev).

   

Well completed the Online Presentation of the Results Survey on Situation of Over-Indebtedness (OID) in Microfinance Sector of Lao PDR, on 14/10/2021. Organized by Lao Microfinance Association (LMFA) under guidance of Financial Institution Supervision Department, BOL and Department of Rural Development & Cooperatives, MAF With the gracious support of Appui au Dévelopement Autonome (ADA) and Luxembourg Aid & Development (LuxDev).