ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມາ, ເວລາ 15:00 ໂມງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍຊ່ວຍລູກຄ້າໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ, ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຄົນລາວ ສົ່ງເສີມສີມືຄົນລາວ ໃຫ້ເສດຖະກິດລາວເຂັ້ມແຂງ.

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈຜະລິດຕະພັນ ເຄື່ອງຫັດຖະກຳຂອງຄົນລາວສາມາດສັ່ງຊື້ໄດ້ ດ້ວຍໝາຍເລກໂທ 📱 030 5292173📱 030 5439959

#emimfi #ລາວເຮັດລາວໄດ້ ລາວໃຊ້ເສດຖະກິດລາວ ເຂັ້ມແຂງ