ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນແກ່ລູກຄ້າໃນຊຸມຊົນ ໂດຍແນໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ ໃນການບັນທຶກບັນຊີເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ (ສູນປະຊຸມ).