ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານປາງຄ່າ, ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອວັນທີ 3 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ.