ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຫົວຂໍ້: “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ທີ່ສະໂມສອນທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.