ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໜ່ວຍບໍລິການວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍລູກຄ້າ ໂດຍການລົງພື້ນທີ່ຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ຄ້າ ຊາວຂາຍສາມາດ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນໄດ້ງ່າຍ.