ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ (ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ) ໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຫ້ແງ່ຄິດ ລວມໄປເຖິງ ບົດຮຽນຊີວິດແກ່ເຍົາວະຊົນ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ສືບທອດໃນການພັດທະນາປະເທດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ.