ພະນັກງານຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ” ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການ ແຂວງວຽງຈັນ.