ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວນາງ ອອຍ ປະຊາຊົນບ້ານນາກ່ຳ ເມືອງໂພງໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 9.450.000 ກີບ.