ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ມອບສິນໄໝທົດແທນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນຊີວິດເງິນກູ້; ເຊິ່ງ ນາງ ມູກດາວັນ ວໍລະຈິດ ປະຊາຊົນອາໃສຢູ່ບ້ານນ້ຳພ້າວ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 9.584.000ກີບ.