ພະນັກງານ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກ ລຸ້ນທີ 19 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.