ໂຄງການເງິນຝາກເດັກສະຫລາດ SMART Kids ຝາກເງິນໄດ້ດອກເບ້ຍ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 1,000 ກີບ ໂດຍ ສະຖາບັນການເງິນ​ຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບຝາກເງິນ ເອກພັດທະນາ (EM,​ ນ້ອງໆສາມາດມາຝາກໄດ້ທຸກວັນສຸກເດີ້ ເລີ່ມເວລາ 9 ໂມເຊົ້າ ຫາ 13:00 ໂມງ.