ເມື່ອວັນທີ 9 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ, ທີມງາມເງິນຝາກເດັກສະຫຼາດ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບຫຼານ ນ້ອຍນັກຮຽນ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ວັນປະເສີດ.