ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນເຂດຊຸມຊົນ ເພື່ອເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນ ແລະ ຍັງສາມາດຝາກເງິນໄດ້ອີກດ້ວຍ.