ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນ ເພື່ອເສີມທັກສະຄວາມຮູ້ ທາງລະບົບການນຳໃຊ້ Ms Excel (Intermediate Level) ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອາຈານ ບຸນລ້ຳ ສຸວັນນະຊັບ ຈາກສູນພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ສຸວັນນະຊັບ.